అల్లం అంటే నాకు తెలీదా బెల్లంలా పుల్లగా ఉంటదన్నాడట!
[ He says he very well knew what ginger is and it tastes sour like jaggery! ]

అమాయకునికి అక్షింతలు ఇస్తే ఆవళికి వెళ్ళి నోట్లో వేసుకున్నాడట!
[ When a person was given rice grains to bless (the couple), he stepped aside and ate it; out of his innocence! ]

మొహమాటానికి పోయి ముండ కడుపు తెచ్చుకుందట
[ Being too submissive, a widow gets pregnant ]

సిగ్గు లేని వాడికి నవ్వే సింగారం 
[ Laughter is the ornament for the shameless. ]

శుభం పలకరా పెళ్ళికొడుకు అంటే పెళ్ళికూతురు ముండ ఎక్కడ చాచింది అన్నాడట 
[ used to describe a person with a negative attitude and when doing something is very pessimistic about it. ]

దమ్మిడి ముండకి ఏగాణి క్షవరం!
[ Wasting (shaving off) a lot of money on a petty thing! ]

ఆవలింతకు అన్న ఉన్నాడు కాని, తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడంట!
[ It is to be understood that a yawn may lead to another one yawning, but a sneeze does not! ]

తగువెలా వస్తుంది జంగందేవరా అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చుముండ అన్నాడుట!
[ The lady asks the tribal priest how in the world can a quarrel begin. The tribal priest replies back, "Get my alms, bitch! ]

అఆలు రావు గాని అగ్రతాంబూలం నాకే అన్నాడంట 
[ Someone who doesnt know the ABCs of the event wants an important place in certain event. ]

అయ్యకు కోపం సంవత్సరానికి రెండు సార్లే వస్తుంది, వచ్చింది ఆరేసి నెలలు ఉంటుంది
[ Man gets angry only twice a year, each for six months ]

మన దీపమని ముద్దులాడితే మూతి కాలకుండా వుంటుందా?
[ If we kiss our candle, doesn't it burn? ]

అన్నీ తెలిసినమ్మ అమావాశ్య నాడు చస్తే, ఏమీ తెలియనమ్మ ఏకాదశి నాడు చచ్చిందిట!
[ Lady who knows all dies early and who knows nothing lives lately! ]

నిద్ర పోయే వాడిని నిద్ర లేప్పోచు కానీ; నిద్ర పోయిన్నాటు నటిచే వాడిని నిద్ర లేపలెం
[ You can wake up someone who is sleeping; It is impossible to wake up a person who is pretending to be asleep ]

పొమ్మనలేక పొగ పెట్టినట్లు
[ Instead of directly asking someone to leave, making them leave by starting some smoke ]

ఊరి కోక కోడి ఇస్తే, ఇంటి కోక ఈక అంట.
[ Distributing less for more people. ]

పోన్లే పాపమని పాత బట్ట ఇస్తే; గుడి వెనక  పోయి ఉరి వేసుకుందట 
[ If you give some clothes for a woman, she used that to hand herself. ]

పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే తల అంత గోరికి పెట్టింది అంట.
[ Giving authority for wrong people. ]

తాటి చెట్టు కింద కూర్చొని పాలు తగిన అది కళ్ళే అనుకుంటారు
[ Even if you do right things in wrong place, people will think it as wrong. ]

అందని ద్రాక్షలు పుల్లన
[ The grapes you can't eat are sour. ] 

అడగందే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు
[ Even your mother won't give you food if you don't ask. ] 

ఆలూలేదు చూలులేదు కొడుకుపేరు సోమలింగం
[ You don't have a wife and she's not pregnant, but your kid's name in Somalingam. ] 

కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ
[ Tit for tat ]

తిన్నింటి వాసాలు లెక్కపెట్టు
[  used when someone who is trusted and helped by a person , cheats his/her benefactor. ]

 ఆలస్యం ఆమృతం విషం
[ "A stich in time saves nine". ]

పరిగెత్తి పాలు తాగే కంటే ణిల్చిఅని నీళ్ళు తాగటం మేలు
[ Make use of the available things first before you run for the unavailable ]

చేతులు కాలినాక ఆకులు పట్టుకున్నట్లు
[ (no point in) holding medicinal leaves after burning one's hands ]

తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డాడుట!
[ He got kicked into a basket of donuts (meaning, prosperity)! ]

కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెరిచిందట!
[ A useless person (braying donkey) has distracted another useless person (grazing donkey), nothing really eventful! ]

ఆహారానికి ముందు వ్యవహారానికి వెనుక!
[ First for food, last (later) for work! ]

ఆకు యెగిరి ముల్లు మీద పడ్డా, ముల్లు వచ్చి ఆకు మీద పడ్డా, చిరిగేది ఆకే!
[ If a leave falls onto a thorn, or vice versa, it is only the leaf that will be torn! ]

ఆస్తి మూరెడు ఆశ బారెడు!
[ Has tiny bit of money, but wants to buy a lot! ]

అబద్దమైనా అతికినట్టు ఉండాలి!
[ Even if it's a lie, it has to stick together! ]

అద్దం అబద్ధం చెప్పదు!
[ A mirror does not lie! ]

అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు 
[ Like Wind supporting fire.(Two enemies tied up to act against) ]

పిచుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం
[ Refers to situations where one uses disproportionately excessive force on a weak opponent. ]

మింగటానికి మెతుకు లేదు కాని మీసానికి సంపెంగ నూనె 
[ we don't have a single rice grain to eat,but we want the aromatic oil for the moustache ]

పొరుగింటి పుల్ల కూర రుచి
[ Grass on the other side is greener. ]

అందితే జుట్టు అందక పోతే కాలు
[  If possible (go for) hair, if not (go for) feet. ]

ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావు కొచ్చింది
[  A person is suffering to the maximum because of somebody else's cause. ]

వీధిలో పులి ఇంట్లో పిల్లి
[  A Tiger at home, but a cat outdoors. ]

తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టు
[ Tried everything, all we can do now is turn east and pray. ]

మొదటికే మోసం మొగుడా అంటే పెసరపప్పు పెళ్ళామా అన్నట్టు 
[  asking people to eat cake when they have no bread ]

ఇల్లలకగానే పండగ కాదు
[ if you have finished painting your home, it does not mean that the festival is over.  ]

ఆడది తిరిగి చెడుతుంది, మగవాడు తిరగక చెడతాడు
[ A woman gets corrupted with too much socializing, and Man gets corrupted with too little ]

మోసే వాడికి తెల్సు కావడి బరువు
[ person carrying the sedan chair knows the weight of it. ]

ఏరిగెటప్పుడు తినొద్దుర అంట్, అద్దుకు తింట అన్నాడట.
[ when A suggests to B not to eat while shitting, instead of listening B replies that he will eat with it. ]

అంగట్లో అన్ని ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని
[ even though you have all you need, you are unable to make business as your son-in-law doesn't talk good about it ]

ఊళ్ళో పెళ్ళి కి కుక్కల హడావిడి
[ Dogs eagerness for village marriage! ]